ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА  „ДЖЕЙ ЕЙ КЕЙ ДИДЖИТАЛ СЪРВИСИЗ“ ЕООД

 1. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

„ДЖЕЙ ЕЙ КЕЙ ДИДЖИТАЛ СЪРВИСИЗ“ ЕООД следи строго опазването на сигурността и целостта на всички лични данни, събирани от нашите клиенти. Ние отдаваме изключително внимание на законосъобразното, добросъвестно и по прозрачен начин обработване на лични данни. Предоставените данни събираме и обработваме само с оглед конкретни, изрично посочени и легитимни цели и не обработваме по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Данните, които събираме и съхраняваме, са сведени до минимум и са свързани със и ограничени само до необходимото за изпълнение на целите, за които сме ги събрали. Полагаме всички усилия в рамките на нашата организация, личните Ви данни да са винаги точни и в актуален вид, като разчитаме и на Вас, ако откриете неточност в данните, за да я отстраним своевеременно. Никога не съхраняваме данните Ви за период, по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват. Предоставяме Ви възможност по всяко време и без да посочвате причини да оттеглите съгласието си да обработваме Вашите данни, както и да ги изтрием, ако ни уведомите за това Ваше желание. Същевременно, приоритет за нас е обработването да се извършва по такъв начин, че да се гарантира съответното ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане. Предприели сме необходимите и предписаните в приложимото законодателство технически и организационни мерки, за да осигурим защита и сигурност на личните данни на нашите клиенти.

„ДЖЕЙ ЕЙ КЕЙ ДИДЖИТАЛ СЪРВИСИЗ“ ЕООД е администратор на лични данни и в това си качество спазва разпоредбите на приложимото законодателство (Общия Регламент относно защитата на личните данни - Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.)

ДЕФИНИЦИИ

„ЛИЧНИ ДАННИ” са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Към личните данни спадат име, ЕГН(ЛНЧ), имейл адрес, телефон, пощенски адрес и др.

„ОБРАБОТВАНЕ” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или другначин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Нашата политика за поверителност също така описва възможностите, които Ви предоставяме, за да получите достъп, да актуализирате или да поемете по друг начин контрол върху Вашите лични данни, които обработваме. Ако имате въпроси относно нашите практики или някое от Вашите права, описани по-долу, можете да се свържете с нашия екип на [email protected]. Тази пощенска кутия активно се следи и управлява.

 

 1. II. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ – ЛИЧНИ ДАННИ, ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ, НА КОИТО „ДЖЕЙ ЕЙ КЕЙ ДИДЖИТАЛ СЪРВИСИЗ“ ЕООД ГИ ОБРАБОТВА

„ДЖЕЙ ЕЙ КЕЙ ДИДЖИТАЛ СЪРВИСИЗ“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предприемане на стъпки по сключване на договори, сключването и изпълнението им, и по-конкретно  следните лични данни  с оглед посочените по-долу цели:

 1. Данни за получаване на оферта – имена и имейл.

1.1. Цел, за която се събират данните – oсъществяване на връзка с потребителя и изпращане на оферта за предоставяните от нас услуги;

1.2. Основание за обработка на тези лични данни – изрично получено съгласие от Вас, като клиент; предприемане на стъпки по сключването на договор (изпращане на оферта).

 1. Данни , необходими за сключване на договор – имена, ЕГН, адрес, телефон, имейл.

2.1. Цел, за която се събират данните: трите имена, единният граждански номер и адресът са част от минималното съдържание на всеки договор. В случай на отказ от предоставянето им, „ДЖЕИ ЕЙ КЕЙ ДИДЖИТАЛ СЪРВИСИЗ“ ЕООД няма да може да сключи договор. В процеса на сключване на договора може да се обработват и данни за документ на самоличност, за да се извърши проверка за валидността на същия, която има за цел да бъдат предотвратени евентуални опити за измама и/или за злоупотреба с лични данни.

За да можем да изпълняваме сключените договори е необходимо да обработваме личните данни на лицата, с които сме ги сключили. В противен случай ще е невъзможно да спазим договорните си ангажименти. Обработваме лични данни, когато е необходимо, за да упражняваме правата си по сключени договори, както и когато това е необходимо за уреждането на правни спорове. Обработваме лични данни, когато съгласно приложимото законодателство сме длъжни да предоставяме информация на компетентни органи.

2.2. Основание на тези лични данни – изпълнение на задължението на администратора за предоставяне на закупената услуга.

 1. Данни за издаване на фактура за покупка на услуги, предлагани от нас – имена, ЕГН, адрес, имейл.

3.1. Цел, за която се събират данните: тези лични данни обработваме, за да изпълняваме задължения, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство – данъчното и счетоводното законодателство в Република България изискват да се съставя определена счетоводна и търговска информация, включително да съхранява за определен срок тази информация, както и всякакви други сведения и документи от значение за данъчното облагане. При изпълнение на това задължение съответната информация и документи, които съдържат и лични данни, се съхраняват за срокове, предвидени в съответните закони.

3.2. Основание за обработване на тези лични данни – спазване на законово задължение, което се прилага спрямо дружеството.

 1. Данни за получаване на бюлетин – имена и имейл.

4.1. Цел, за която се събират данните  - за изпращане на информационен бюлетин.

4.2. Основание за обработка на личните Ви данни – дадено от Вас изрично съгласие.

 

III. СПОДЕЛЯНЕ/ПРЕДАВАНЕ  НА ЛИЧНИ ДАННИ

„ДЖЕИ ЕЙ КЕЙ ДИДЖИТАЛ СЪРВИСИЗ“ ЕООД не споделя, продава, отдава, търгува или прехвърля лична информация, събрана от клиентите си.

Има изключения, когато Вашата лична информация, може да бъде разкрита на трети лица по следния начин: 

Може да бъде прехвърлена като актив във връзка със сливане или продажба на бизнеса или като част от нашия бизнес или като част от корпоративна реорганизация или други промени в корпоративното управление.

Може да бъде предоставена на доставчиците на услуги, които ни подпомагат в предоставянето на нашите услуги – куриери, счетоводители, сервизи. Никой доставчик не може да има достъп до лични данни, съхранявани от „ДЖЕИ ЕЙ КЕЙ ДИДЖИТАЛ СЪРВИСИЗ“ ЕООД , без предварително да е сключено споразумение за поверителност на данните и което дава право на „ДЖЕИ ЕЙ КЕЙ ДИДЖИТАЛ СЪРВИСИЗ“ ЕООД да проверява спазването на приетите със споразумението задължения. Събраната лична информация предаваме единствено и само на наши доверени партньори, съвместно с които осъществяваме организацията и предоставянето на предлаганите от нас услуги. Преди  всяко подобно предаване на данни проверяваме дали тези доставчици предоставят достатъчни гаранции, че прилагат подходящи технически и организационни мерки, по такъв начин, че обработването да отговаря на изискванията на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), на Закона за защита на личните данни, на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и на нашата политика за поверителност и да се гарантира защитата на правата на субекта на данни. В съответствие с принципа за свеждане на данните, които се обработват, до минимум, тези доставчици получават само тази лична информация, от която се нуждаят, за да изпълняват своите функции.

На последно място, лични данни могат да бъдат предоставени на държавни органи (напр. органи за контрол и техни подразделения, органи за разкриване и предотвратяване на престъпления и нарушения), само когато е предвидено в закон и при условията, посочени в него.

„ДЖЕИ ЕЙ КЕЙ ДИДЖИТАЛ СЪРВИСИЗ“ ЕООД не предава/споделя Вашите лични данни с администратори и обработващи в страни извън ЕС.

 

 1. IV. СРОК И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ОТ „ДЖЕИ ЕЙ КЕЙ ДИДЖИТАЛ СЪРВИСИЗ“ ЕООД

„ДЖЕИ ЕЙ КЕЙ ДИДЖИТАЛ СЪРВИСИЗ“ ЕООД съхранява Вашите лични данни, получени от Вас, за да Ви предоставим наша оферта за срока на валидност на офертата или за срока, за който изрично сте ни позволили. След изтичане срока на офертата или оттегляне на съгласието Ви, „ДЖЕИ ЕЙ КЕЙ ДИДЖИТАЛ СЪРВИСИЗ“ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

„ДЖЕИ ЕЙ КЕЙ ДИДЖИТАЛ СЪРВИСИЗ“ ЕООД съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с сключен с нас договор, за срок от 5 години след изпълнението на договора за целите на защита на правните интереси на „ДЖЕИ ЕЙ КЕЙ ДИДЖИТАЛ СЪРВИСИЗ“ ЕООД при съдебни или административни спорове, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

„ДЖЕИ ЕЙ КЕЙ ДИДЖИТАЛ СЪРВИСИЗ“ ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

 

 1. V. ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 2. Право на информация

Имате право по всяко време да изисквате информация дали се съхраняват Ваши лични данни, целите за които се обработват, какви категории лични данни се обработват, получателите, пред които са разкрити личните данни, предвидения срок, за който ще се съхраняват, съществува ли автоматизирано вземане на решения и профилиране на данните.

 1. Право на оттегляне

Ако сте дали съгласие за използване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без да е необходимо да посочвате причини.

Вашето искане с оттегляне на съгласието Ви, можете да ни изпратите на имейл адрес: [email protected]

 1. Право на коригиране

Ако откриете, че данните Ви, съхранявани от нас, са неточни, можете да се обърнете към нас, за да ги коригираме.

 1. Право на изтриване на данните

Имате право да поискате да изтрием Вашите данни без ненужно забавяне.  Ние ще ги изтрием в разумен срок, веднага след като се уверим, че не са налице други основания, които налагат обработването/съхраняването им.

След изтриването на Вашите данни повече не е възможно предоставяне на информация.

 1. Право на ограничаване на обработването

При определени случаи  - например при оспорване от Ваша страна на точността на данните, при проверка на основанията за съхраняването им и др., Вие имате право да поискате да ограничим обработването на личните Ви данни.  По време на ограничението, ние можем само да съхраняваме личните данни, а останалите дейности по обработването им са възможни само със съгласието Ви.

 1. Право на преносимост на данните

В случай на  искане от Ваша страна, ние ще предадем или прехвърлим данните на Вас или друг администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Пряко прехвърляне на данните се извършва само ако това е технически осъществимо.

 1. Право на възражение

Вие можете по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, включително и профилиране, както и в случаите, при които Вашите данни се обработват на основание изпълнение на задача от обществен интерес или обработването е необходимо за целите на наши легитимни интереси.

 1. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване на данни, включително профилиране.

„ДЖЕИ ЕЙ КЕЙ ДИДЖИТАЛ СЪРВИСИЗ“ ЕООД не осъществява такава обработка на данни.

 1. Право на жалба

Вие имате право да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни пред компетентния контролен орган (в България – Комисията за защита на личните данни или съда), ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на личните данни.

Комисията за защита на личните данни

София – 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518

Електронна поща: [email protected]

Интернет страница: www.cpdp.bg

„ДЖЕИ ЕЙ КЕЙ ДИДЖИТАЛ СЪРВИСИЗ“ ЕООД

Адрес: гр. София, п.к. 1756, бул. „Климент Охридски“ 125

Лице: ДЖЕИ ЕЙ КЕЙ ДИДЖИТАЛ СЪРВИСИЗ“ ЕООД

Телефон: +359 2 868 95 81

Електронна поща: [email protected]

Интернет страница: www.smartcare.me

Моля, имайте предвид, че когато влезете в контакт с нас чрез горепосочения имейл, съобщените от Вас данни (Вашитя имейл, евентуално Вашето име и Вашият телефонен номер) се обработват от нас, за да отговорим на Вашите въпроси и да разрешим заявения проблем. Ние се ангажираме да изтрием запазените във връзка с това данни, след като обработването им вече не е необходимо или ще ограничим обработката, ако има законови задължения за съхранение.